Shop

SHKATHTËSI PËR JETË 1 – (FLETORE PUNE)

 

Fletorja e punës është hartuar duke u mbështetur në tekstin “Shkathtësi për jetë” për klasën e parë dhe duhet të trajtohet si pjesë përbërëse e tij. Kjo fletore ju ndihmon që më lehtë të përvetësoni njësitë mësimore të parashikuara me planprogram lëndor. Aktivitetet e dhëna në fletoren e punës janë të ndërlidhura me temat e shtjelluara dhe secila sosh i përgjigjet njësive mësimore të shtjelluara në tekstin “Shkathtësi për jetë”. Për të kryer me sukses përgjigjet në pyetjet, vizatimin e figurave, ngjyrosjen e vizatimeve, plotësimin e tabelave dhe aktivitetet e tjera të dhëna në fletoren e punës, së pari të lexoni tekstin që është dhënë në fletore, të kuptoni përmbajtjen e pyetjeve apo aktiviteteve, të konsultoni librin bazë, pastaj mendoni dhe jepni përgjigjen e kërkuar ose ndërmerrni aktivitete të caktuara deri te konkretizimi i suksesshëm i tyre. Për të arritur rezultate më të larta, ju sugjerojmë që, së bashku me mësuesin/en dhe prindërit, të përdorni detyra dhe aktivitete të tjera, të ngjashme me këto në fletoren e punës.

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë të arsimit fillor, me vendimin numër 408/01-B, të datës 23.08.2019.

***

 

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet,
memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik,
me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion,
televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Shkathtësi për jetë 1 – Fletore pune për klasën e parë
Vjollca Komoni, Enver Hamiti, Arbnor Pajaziti, Visare Xhafa-Lajqi
vjollca.komoni@uni-pr.edu; enver.hamiti@uni-pr.edu; arbnor.pajaziti@uni-pr.edu; viska.l@live.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Leopard Cana
Ilustrimet: Freepik, Leopard Cana
Kopertina: Leopard Cana

 

Recensentë: Dr. Sabrije Osmanaj, Merita Zeqiri-Hajrizi, Shkëndija Jashari, Blerta Bytyçi

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:37(076.1)(075.2)

Komoni, Vjollca
Shkathtesi për jetë : fletore pune 1/
Vjollca Komoni, Enver Hamiti, Arbnor Pajaziti, Visare Xhafa-Lajqi.
– Prishtinë: Dukagjini, 2020. – 33 f. :ilustr. ; 28 cm.
1. Hamiti, Enver 2. Pajaziti, Arbnor 3. Xhafa-Lajqi, Visare

 

 

ISBN 978-9951-05-361-7

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë të arsimit fillor, me vendimin numër 408/01-B, të datës 23.08.2019.

Category:

Additional information

Autorët

Vjollca Komoni, Enver Hamiti, Arbnor Pajaziti, Visare Xhafa-Lajqi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "DUKAGJINI"

Kontakti

Shtëpia Botuese "DUKAGJINI"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
vjollca.komoni@uni-pr.edu
enver.hamiti@uni-pr.edu
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu
viska.l@live.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%