Shop

SHKATHTËSI PËR JETË 3 – (LIBËR BAZË)

 

Lënda mësimore “Shkathtësi për jetë”, për klasën e tretë, është Iëndë e re me përmbajtje programore nga një orë në javë, përkatësisht 37 orë në vit. Teksti ndihmon në realizimin e përmbajtjeve që janë përcaktuar në lëndën “Shkathtësi për jetë”, nëpërmjet metodave të ndryshme të punës, duke përdorur materiale e mjete të punës të cilat kontribuojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e shkathtësive dhe aftësive për jetë dhe punë.

 

Ky libër përfshin temat që kanë për qëllim t’u mundësojnë nxënësve t’i njohin rolet e ndryshme të individëve në jetë dhe në punë, t’i njohin materialet e ndryshme dhe përpunimin e tyre, rreziqet në jetën e përditshme, karrierën, planifikimin, mjedisin, shëndetin dhe mediet. Kjo lëndë synon të nxisë dhe të rrisë interesimin e nxënësit/es për ndonjë veprimtari apo shkathtësi, si p.sh.: përpunimin e materialeve ricikluese, moderimin, krijimin e gazetës shkollore apo asaj në klasë, qepjen, prerjen, matjen, organizimet e ndryshme (humanitare, argëtuese), planifikimet, ruajtjen e shëndetit etj. Për suksese më të larta, përveç përdorimit të tekstit, mësimdhënësit/et mund të përgatisin dosje, gazeta, revista, literaturë të specializuar, ose doracakë të ndryshëm për aktivitete me nxënës/et si dhe materiale përkatëse pune. Përmes kësaj lënde do t’i mundësojmë nxënësit/es përmirësim, zhvillim dhe arritje të rezultateve të lëndës dhe të kompetencave të shkallës së dytë nga fusha.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/236, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Shkathtësi për jetë 3 për klasën e tretë
Arbnor Pajaziti, Visare Xhafa-Lajqi, Vjollca Komoni, Enver Hamiti
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu; viska.l@live.com; vjollca.komoni@uni-pr.edu; enver.hamiti@uni-pr.edu

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Shend Tigani
Ilustrimet: Freepik, Diellza Gojani
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Azem Kyçyku, Vjollca Baliu, Rita Berisha

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:37(075.2)

Shkathtësi për jetë 3 : për klasën e tretë të arsimit fillor /
Arbnor Pajaziti, Visare Xhafa-Lajqi, Vjollca Komoni, Enver Hamiti
Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 72 f. : ilustr. ; 29 cm.
1. Pajaziti, Arbnor 2. Xhafa-Lajqi, Visare 3. Komoni, Visare 4. Hamiti, Enver

 

ISBN 978-9951-05-388-4

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/236, të datës 13.08.2021.

Category:

Additional information

Autorët

Arbnor Pajaziti, Visare Xhafa-Lajqi, Vjollca Komoni, Enver Hamiti

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu
viska.l@live.com
vjollca.komoni@uni-pr.edu
enver.hamiti@uni-pr.edu

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%