Shop

SHKATHTËSI PËR JETË 2
(LIBËR BAZË)

3.00

Lënda “Shkathtësi për jetë”, në klasën e dytë është e orientuar drejt përvetësimit të njohurive, të shkathtësive, të qëndrimeve dhe të vlerave për të ngritur vetëdijësim dhe vetëbesim për ushtrimin e punës praktike, përdorimin e TIK-ut, bashkëpunimin lidhur me ekonominë familjare, me mjedisin jetësor dhe orientim për jetë dhe punë.

Kjo lëndë përfshin përpjekjet sistematike për të ndikuar në procesin e zhvillimit të nxënësve të cilët përmes procesit të të mësuarit përdorin materiale të ndryshme, mjetet e punës të cilat kontribuojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e shkathtësive dhe aftësive për jetë dhe punë.

Lënda ndikon te fëmijët në zhvillimin e mendimit kritik, zhvillimin e aftësive për të zgjidhur probleme, nxitjen e kreativitetit, aftësinë prezantuese, rritjen e vetëbesimit dhe punën ekipore.

 

 

Qëllimi i lëndës “Shkathtësi për jetë” është që nxënësi të njihet me mjetet dhe rregullat, sigurinë në punë, me rreziqet në shtëpi, shkollë dhe komunitet (duke dalluar rolet e ndryshme të individëve në jetë dhe punë), pastaj të njihet me trafikun dhe sjelljen e tij në trafik, profesionet, përdorimin e mjeteve të thjeshta, si dhe kompjuterin, TV-në, mediet, planifikimin dhe shëndetin, si dhe me mjedisin në përgjithësi.

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 325/01-b, të datës 17.07.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i tretë, viti 2021
Tirazhi: 29.000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Shkathtësi për jetë – Fletore pune për klasën e dytë
Arbnor Pajaziti, Vjollca Komoni, Enver Hamiti; Visare Xhafa-Lajçi
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu; vjollca.komoni@uni-pr.edu; enver.hamiti@uni-pr.edu; viska.l@live.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Shend Tigani
Kopertina: Shend Tigani

 

Recensentë: Dr. Sabrije Osmanaj, Dr. Binak Gërguri, Merita Zeqiri Hajrizi

 

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
796(076.1)(075.2)
Arbnor Pajaziti
Shkathtësi për Jetë 2 – Fletore Pune /Vjollca Komoni, Enver Hamiti, Visare Xhafa Lajçi
Prishtinë: Dukagjini, 2019. 60f.: ilustr. Me ngjyra; 30 cm.
1.Pajaziti, Arbnor 2. Komoni, Vjollca 3. Hamiti, Enver

 

ISBN 978-9951-05-328-0

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 255/01-b, të datës 11.07.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Arbnor Pajaziti,Vjollca Komoni. Enver Hamiti, Visare Xhafa-Lajçi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com
Autorët
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu
vjollca.komoni@uni-pr.edu
enver.hamiti@uni-pr.edu
viska.l@live.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%