Shop

MATEMATIKA 9
(LIBËR BAZË)

2.50

 

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1060/02-1 të datës 13.06.2006
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com
© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i gjashtëmbëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Matematika 9 për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
Ramadan Zejnullahu, Rexhep Gjergji, Fevzi Berisha, Avdullah Zejnullahu, Ramadan Limani
zejnullahu@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik: Ramadan Zejnullahu
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Recensentë: Dr. Dukagjin Pupovci, Dr. Muhib Lohaj, Skënder Berani
Lektor: Sylë Osmanaj
Përgatitja kompjuterike: Ramadan Zejnullahu
Korrektorë: Fetah Zejnullahu
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.851 (075.3)
Matematika 9: Shkolla e mesme e ulët / Ramadan Zejnullahu …[et al.]
Pejë: Dukagjini, 2006. – 207fq. ilustr. Me ngjyra; 28 cm.
1. Zejnullahu, Ramadan
ISBN 9951-05-119-7
Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1060/02-1 të datës 13.06.2006

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Ramadan Zejnullahu Rexhep Gjergji, Fevzi Berisha, Avdullah Zejnullahu, Ramadan Limani

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%