Shop

MATEMATIKA 9
(DETYRA TË ZGJIDHURA)

2.50

PARATHËNIA
Njëri ndër faktorët më të rëndësishëm për mësim dhe nxënie, përveç punës së arsimtarit është edhe literatura adekuate. Botimi i këtij teksti ka për qëllim përmbushjen e kësaj nevoje. Reforma në arsim po sjell ndryshime të shumta si në formë, në qasje metodologjike dhe në ndërtimin e përmbajtjes së çdo lëmi. Këto ndryshime na obliguan të hartojmë këtë përmbledhje detyrash, që iu dedikohet nxënësve të klasës së nëntë. Përmbledhja është e punuar sipas planit dhe programit mësimor të klasës së nëntë për lëndën e matematikës. Përmbledhja përfshin: bashkësitë numerike, kuptimet themelore të gieometrisë në rrafsh, vektorët, shprehjet shkronjore racionale, përpjesëtimin e drejtë dhe të zhdrejtë, homotetinë dhe ngjashmërinë, funksionin linear, sistemet e ekuacioneve lineare me dy dhe tri të panjohura, elemente nga statistika dhe probabiliteti. Qëllimi kryesor i këtij teksti është që nxënësve dhe arsimtarëve të matematikës t’u bëhet i mundshëm përvetësimi në masë sa më të madhe i lëndës së matematikës. Nxënësve u rekomandojmë që detyrat fi zgjidhin në mënyrë të pavarur, pa hezituar të shikojnë rezultatin dhe mënyrën e zgjidhjes. Detyrat e konkursit iu preferohen nxënësve me njohuri të avansuara të lëndës përkatëse, kurse testet do të jenë modele që do të shërbejnë si një vetkontrollim i njohurive, kurse arsimtarëve u ndihmon për përpilimin e testeve të tjera.

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1060/02-1 të datës 13.06.2006
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com
© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i gjashtëmbëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Matematika 9 për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
Dr. Islam Shehu, Dr. Rexhep Gjergji, Mustafë Kadriu, Sejdi Bilalli
rexhep.gjergji@uni-pr.edu
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Redaktor artistik & disenji:
Recensentë: Ramadan Zejnullahu, Agim Emini
Lektor: Sylë Osmanaj
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.851 (075.2)
Matematika 9: Detyra të zgjidhura / Islam Shehu …[et al.]
Pejë: Dukagjini, 2004. – 260fq. ilustr. Me ngjyra; 24 cm.
1. Shehu, Islam
ISBN 9951-05-053-0
Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 534/02-1 të datës 15.06.2004

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Islam Shehu,Rexhep Gjergji, Mustafë Kadriu, Sejdi Bilalli

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
rexhep.gjergji@uni-pr.edu

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%