Shop

MATEMATIKA 5
(LIBËR BAZË)

2.50

 

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
nr. 996/01-B të datës 06.06.2007
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i katërmbëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 30.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Matematika 5 për klasën e pestë të shkollës fillore
Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli

zejnullahu@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi & Ramadan Zejnullahu
Redaktor teknik: Kastriot Sinani
Përgatitja kompjuterike: Kastriot Sinani & Ramadan Zejnullahu
Recensentë:

1. Eda Vula
2. Ismet Potera
Lektor: Sylë Osmanaj
Korrektor: Autorët
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

51 (075.2)

Zejnullahu, Ramadan
Matematika 5: për klasën e pestë të shkollës fillore / Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli.
Botimi 1; Pejë: Dukagjini, 2007. – 178fq. ilustr. Me ngjyra; 28 cm.

ISBN 978-9951-05-155-2

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 712/02-1 të datës 20.06.2007

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Ramadan Zejnullahu. Sejdi Bilalli

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%