Shop

MATEMATIKA 4
(FLETORE PUNE)

2.50

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
nr. 1052/02-1 të datës 08.06.2006
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i pesëmbëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 30.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Matematika 4 për klasën e katërt të shkollës fillore
Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik & përgatitja kompjuterike: Kastriot Sinani & Ramadan Zejnullahu
Recensentë:
1. Dervish Kamberi, prof. në FSHMN – Prishtinë
2. Mr. Eda Vula, ligjeruese në Fakultetin e Edukimit – Prishtinë
3. Ismail Abdullahu, Sh.F. “Kongresi i Manastirit” – fshati Gllamnik – Podujevë
Lektor: Sylë Osmanaj
Korrektor: Fetah Zejnullahu
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.851(075.2)
Zejnullahu, Ramadan
Matematika 4 / Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli.
Pejë: Dukagjini, 2006. – 168fq. ilustr. Me ngjyra; 28 cm.
ISBN 978-9951-05-117-0

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1052/02-1 të datës 08.06.2006

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%