Shop

KIMIA 9 (LIBËR BAZË)

2.50

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 2010/02-1 të datës 04.07.2006
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

Botimi i nëntë
Tirazhi: 25.000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

Kimia 9 për klasën e nëntë të shkollës së mesme të ulët
Prof.Dr. Osman Leci; Mr. Fatmir Brovina; Prof. Rexhep Xh. Kastrati

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Realizimi kompjuterik: Mr. Fatmir Brovina, Fitim I. Halili
Redaktor: Prof. Rexhep Xh. Kastrati
Lektor: Besim Peni
Recensentë: Prof. Dr. Sc. Fetah Podvorica, Ass. Prof. Dr. Sc. Afërdita Nura Lama, Prof. Ahmet Hoti

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

372.854 (075.2)

Kimia 9: për klasën e nëntë /Osman Leci, Fatmir Brovin, Rexhep Kastrati. – Botimi i parë.
Pejë: Dukagjini, 2006. – 112fq. ilustr. Me ngjyra; 25 cm.
Parathënie: f.7.- Fjalorthi: f. 109-111
1. Brovina, Fatmir 2. Kastrati, Rexhep

ISBN 9951-05-128-6

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 2010/02-1 të datës 04.07.2006

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Osman Leci, Fatmir Brovina, Rexhep Kastrati

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
fatmir.brovina@uni-pr.edu

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%