Shop

KIMIA 9 (FLETORE PUNE)

2.00

Në këtë fletore pune ka një renditje didaktike të material, duke filluar nga përmbledhja e shkurtër e përmbajtjes mësimore, e eksperimenteve dhe ushtrimeve numerike, e pyetjeve dhe e detyrave, duk shkuar që nga ato me të lehta e deri tea to me një shkallë më të lartë vështirësie për t’u zgjidhur. Në fund të çdo nënkategorie është dhënë një test, që nxënësit duhet ta plotësojnë. Janë dhënë pastaj edhe rezultatet e sakta të disa pyetjeve dhe i problemave me shkallë vështirësie më të lartë për t’u zgjedhur.

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 974/02-1 të datës 16.07.2007
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

Botimi i tetë
Tirazhi: 20.000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

Kimia 9 për klasën e nëntë të shkollës së mesme të ulët
Prof.Dr. Osman Leci; Prof. Rexhep Xh. Kastrati

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik. disenji: Lavdim Beqiri
Lektor: Sadri Fetiu
Recensentë: Prof. Dr. Sc. Fetah Podvorica, Prof. Ahmet Hot, Prof. Ismet Potera

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

54 (076.1) (075.3)
Leci, Osman
Kimia: fletore pune: për klasën e IX /Osman Leci, Rexhep Kastrati. – [Botimi 1]
Pejë: Dukagjini, 2007. – 112fq. ilustr. Me ngjyra; 25 cm.
Parathënie: f.5
1.Kastrati, Rexhep

 

ISBN 978-9951-05-185-9

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 974/02-1 të datës 16.07.2007

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Osman Leci, Rexhep Kastrati

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%