Shop

KIMIA 8 – (FLETORE PUNE)

Fletorja e punës për lëndën e Kimisë të klasës së tetë është hartuar sipas planit dhe programit më të ri mësimor të Ministrisë së Arsimit,  Shkencës dhe të Teknologjisë e Kosovës. Kjo fletore pune mund t’u shërbejë mësimdhënësve të kimisë si dhe nxënësve si tekst ndihmës krahas tekstit bazë “Kimia për klasën e tetë”. Fletorja përfshin ushtrime numerike dhe eksperimentale, sqarime më të hollësishme të disa fenomeneve më të vështira për t’i kuptuar, pyetje dhe detyra të ndryshme. Libri përfshin klasifikimin e komponimeve inorganike, llojet, kinetikën dhe ekuilibrin e reaksioneve kimike, llogaritjet në kimi, klasifikimin e elementeve në sistemin periodik (jometalet, gjysmëmetalet dhe metalet), si dhe ndotjen dhe mbrojtjen e mjedisit. Përgjigjet e pyetjeve të bëra i shkruani me laps grafiti në vendet e parapara për përgjigje, që më lehtë t’i bëni korrigjimet dhe plotësimet. Pas vërtetimit të saktësisë së përgjigjeve nga mësimdhënësi i kimisë, mund t’i shkruani me kujdes me stilolaps (ngjyrë).Zgjidhjet ose rezultatet e disa pyetjeve më problematike i kemi shënuar me një yllth dhe të cilat janë dhënë në fund të tekstit.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/242, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik,
me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Kimia 8 – Fletore pune për klasën e tetë
Fetah I. Podvorica, Salih Gashi, Rexhep Kastrati
fetah.podvorica@gmail.com; salihgashi@ashak.org; rexhepkastrati51@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Shend Tigani
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Makfire Sadiku, Sadik Berisha, Albana Bytyqi

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:54(075.3)(076.1)

Podvorica, Fetah I.
Kimia 8: fletore pune : për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët /
Fetah I. Podvorica, Salih Gashi, Rexhep Kastrati.
– Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 156 f. :ilustr. ; 25 cm.
1. Gashi, Salih 2. Kastrati, Rexhep

 

ISBN 978-9951-05-400-3

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/242, të datës 13.08.2021.

Category:

Additional information

Autorët

Fetah I. Podvorica, Salih Gashi, Rexhep Kastrati

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
fetah.podvorica@gmail.com
salihgashi@ashak.org
rexhepkastrati51@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%