Shop

HISTORIA 8 – (LIBËR BAZË)

Teksti Historia 8, përfshin një periudhë të gjatë historike, duke filluar që nga fundi i shekullit XV e deri në vitin 1914. Teksti është strukturuar dhe është bazuar në parametrat shkencorë, profesionalë dhe pedagogjikë, të mbështetura në metodat moderne të mësimdhënies e mësim nxënies. Është respektuar maksimalisht korrektësia e përdorimit të burimeve dhe të fakteve shkencore bazuar në arritjet e fundit shkencore për këto periudha historike, si dhe gjuha e shkrimit në trajtimin e temave të ndryshme. Gjatë hartimit të tekstit, jemi munduar që nxënësin të mos e mbingarkojmë me informacione të tepërta dhe të padobishme për këtë moshë. Në tekst trajtohen fenomenet shoqërore, ekonomike, politike, marrëdhëniet midis individëve dhe familjes, grupeve më të mëdha, shoqërive, shteteve/ vendeve dhe civilizimeve në këto periudha historike. Vëmendje të veçantë i kemi kushtuar personaliteteve të rëndësishme historike, të cilët kanë lënë gjurmë në historinë e njerëzimit. Gjithashtu, nxënësit do të kenë mundësi praktike ta kuptojnë rëndësinë e burimeve historike, mënyrën e shfrytëzimit dhe përdorimin e tyre.

 

Historia 8 është tekst i strukturuar në përputhje me pretendimet që të zhvillohet te nxënësi të menduarit historik, kreativ e kritik për ngjarje dhe fenomene të ndryshme historike. Jemi të bindur se kjo qasje do të ndikojë në zhvillimin e aftësive, shkathtësive dhe vlerave humane te nxënësit e kësaj moshe. Në këtë vijimësi besojmë se nxënësit do të formohen si personalite dhe qytetarë të përgjegjshëm, që do të pranojnë dhe do t’i respektojnë identitetet e ndryshme etnike, racore, gjinore, shoqërore, kulturore, fetare, regjionale etj. Me këtë tekst jemi të bindur se nxënësit në klasën e tetë i arrijnë rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL) për temat e përcaktuara, të dala nga rezultatet e të nxënit të fushës (RNF) “Shoqëria dhe Mjedisi”, të shkallës së tretë (Shk. 3) në Kurrikulën Bërthamë II.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/99, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik,
me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Historia 8 – për klasën e tetë
Frashër Demaj
frasherdemaj@ashak.org

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Berat Lipa, Rinor Kelmendi
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Skender Lutfiu, Xhemajl Halili, Blerina Haraqija

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:94(075.3)

Demaj, Frashër
Historia 8 : për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët /
Frashër Demaj. – Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 152 f. :ilustr. ; 25 cm.

 

ISBN 978-9951-05-404-1

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/99, të datës 13.08.2021.

 

 

Category:

Additional information

Autorët

FrashëR Demaj

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
frasherdemaj@ashak.org

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%