Shop

HISTORIA 7 – (FLETORE PUNE)

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 407/01-B, të datës 23.08.2019.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Historia 7 – Fletore pune për klasën e shtatë
Frashër Demaj
frasherdemaj@ashak.org

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Berat Lipa
Kopertina: Berat Lipa

 

Recensentë: Isa Bicaj, Adem Robaj, Lavdie Abazi

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:94(4/9)(076.1)(075.2)

 

Frashër Demaj
Historia 7 për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët : fletore pune /
Frashër Demaj.
– Prishtinë: Dukagjini, 2020. – 77 f. :ilustr. ; 28 cm.

 

 

ISBN 978-9951-05-367-9

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 407/01-B, të datës 23.08.2019.

Category:

Additional information

Autori

Frashër Demaj

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "DUKAGJINI"

Kontakti

Shtëpia Botuese "DUKAGJINI"
info@dukagjinipublishing.com

Autori
frasherdemaj@ashak.org

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%