Shop

FIZIKA 9 (FLETORE PUNE)

2.00

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1015/02-1 të datës 15.08.2007
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

Botimi i nëntë
Tirazhi: 25.000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

Fizika 9 fletore pune për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
Dr.sc. Rexhep I. Gashi, Dr.sc. Mustafë R. Bytyçi
mbytyqi@yahoo.com

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik. disenji: Lavdim Beqiri
Recensentë: Prof. dr. Skender Skenderi, Prof. dr. Rashit Maliqi
Lektor: Sadri Fetiu

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

53 (076.1) (075.3)
Gashi, Rexhep I.
Fizika: fletore pune: për klasën e nëntë / Rexhep I. Gashi, Mustafë R. Bytyçi. [Botimi 1]
Pejë: Dukagjini, 2007. – 104fq. ilustr. Me ngjyra; 25 cm.

ISBN 978-9951-05-186-6

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1015/02-1 të datës 15.08.2007

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Rexhep I. Gashi, Mustafë R. Bytyçi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
mbytyqi@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%