Shop

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 7

3.70

Parathënie
Libri i klasës VII është një material që ofron vazhdimësi të njohurive paraprake nga klasa VI. Ky libër bazohet në programin lëndor për klasën VII, përpiluar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë. Përmbajtjet programore dhe detyrat realizuese bazohen në veçoritë dhe karakteristikat e moshës 12-vjeçare.
Temat dhe njësitë mësimore janë të orientuara në zotërimin e kompetencave të parapara për shkallën e tretë. Temat dhe njësitë mësimore janë të shtjelluara në funksion të përfilljes së ndryshimeve zhvillimore dhe funksionale të individëve me aftësi të veçanta me një program gjithëpërfshirës, si të atyre për nevoja shtesë programore si dhe për nxënësit me nevoja për program plotësues.
Nxënësit në përgjithësi gjatë realizimit të detyrave të ndryshme programore do të jenë bashkëpunues duke ndihmuar njëri-tjetrin me udhëzime të mësuesit.
Nxënësit, të cilët me lehtësi i realizojnë përmbajtjet programore, do të jenë edhe ndihmuesit e nxënësve me nevoja për prgram plotësues.
Ky libër ju ofron kreativitet, bashkëpunim, vetiniciativë, motiv, imagjinatë, përplotësim të nevojave zhvillimore. Përmbajtjet e ndryshme nga lojëra dhe sporte ju bëjnë që të jeni edhe më të afërt me shoqërinë, duke ju krijuar momente të këndshme emocionale.
Libri përmban edhe shume udhëzime e këshillime për iniciativa, kreativitet, siguri, mirëqenie dhe shëndet.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët fillor, me vendimin numër 138/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

 

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti 7-Libri bazë për klasën e shtatë
Sadik Krasniqi, Aziz Dujaka
sadik.krasniqi@uni-pr.edu
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë:Dr. Hazir Salihu, Dr. Qazim Elshani, Avni Bellopoja, Shaip Gugjuli, Msc. Shpresa Frrokaj
Lektore: Adelinë Selmani
Dizajni: Rinor Kelmendi
Ilustrimet:
Kopertina: Rinor Kelmendi
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
796.015(075.2)
Sadik Krasniqi
Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti – Libri bazë /Sadik Krasniqi, Aziz Dujaka
Prishtinë: Dukagjini, 2019. 4 132f.: ilustr.; 24 cm.
1. Dujaka, Aziz

 

ISBN 978-9951-05-309-9

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 138/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva Mustafa

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
sadik.krasniqi@uni-pr.edu

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%