Shop

EDUKATA MUZIKORE 4
(LIBËR BAZË)

3.00

Teksti Edukatë muzikore për klasën IV është në përputhshmëri të plotë me Kurrikulën e paracaktuar nga MASHT. Qëllimi themelor I tekstit është kultivimin e dashurisë ndaj muzikës, gjithmonë duke e pasuruar me informacione të reja, në pajtim me zhvillimin e përgjithshëm të nxënësit. Kujdes i vaeçantë i është kushtuar që këngët përbërëse të librit, teksti I këtyre këngëve, të jenë të drejtuar thelbësisht në kultivimin e personlitetit të nxënësit dhe pasurimit të botës emocionale të tij.
Të gjitha aktivitetet që sugjerohen në tekstin Edukatë Muzikore IV, janë të drejtuara drejt njohjes elementare të koncepteve muzikore (notave, pentagramit, shenjave të ndryshme muzikore, çelsit etj,), si dhe zhvillimit të aftësisë për të kënduar, aftësisë për të luajtur në instrumente, aftësisë për përjetuar muzikën, aftësisë për të krijuar etj. Të gjitha këto aktivitete nxënësit do ti zhvillojnë individualisht si dhe në mënyrë grupore sepse ajo në mënyrë direkte ndikon në socializimin e nxënësit, komponentë e rëndësishme në formimin e përgjithshëm shoqëror.
Në këtë tekst, përpos këndimit që mbetet një nga aktivitetet kyce në njohjen e muzikës ku përmes këgës, nxënsit do të marrin njohuri elementare për tema të ndryshme nga jeta dhe nga përditshmëria jetësore. Pjesë thelbësore dhe shumë e rëndësishme është dëgjimi muzikor dhe njohja me llojet e ndryshme të muzikës por edhe interpretimi, shoqërimi i këngëve në instrumente të ndryshme me të cilat disponon shkolla.

 

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1081/02-1 të datës 21.06.2006
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

 

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i trembëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Edukata Muzikore 4 për klasën e katërt të shkollës fillore
Drita Rudi, Rafet Rudi
dritarudi@gmail.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Ilustrimet: Jeton Mikullovci – Jemi
Realizimi kompjuterik: Kujtim Gacaferri
Notograf: Labinot Rudi
Recensentë: Baki Jashari, Besa Luzha, Sebiha Ramadani
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.878(075.2)
Rudi, Drita
Edukata Muzikore 4: për klasën e katërt të shkollës fillore /
Drita Rudi, Rafet Rudi; [Ilustrimet Jeton Mikullovci-Jemi]
Botimi i parë, Pejë: Dukagjini, 2006 – 112fq.: ilustr me ngjyra; 29cm.
ISBN 978-9951-05-139-1

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1081/02-1 të datës 21.06.2006

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Drita Rudi, Rafet Rudi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
dritarudi@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%