Shop

SHKATHTËSI PËR JETË 3 – (FLETORE PUNE)

Fletorja e punës është pjesë përbërëse e tekstit “Shkathtësi për jetë” për klasën e tretë. Kjo fletore e punës ndihmon që më lehtë të përvetësohen njësitë mësimore të parashikuara me planprogram lëndor që ka hyrë në fuqi për zbatim në të gjitha shkollat fillore në vitin shkollor 2019/2020. Fletët e punës janë të ndërlidhura me tekstin bazë dhe secila sosh i përgjigjet njësive mësimore të përpunuara në tekstin “Shkathtësi për jetë” për klasën e tretë. Për t’i kryer me sukses përgjigjet e pyetjeve, plotësimin e tabelave, vizatimin dhe modelimin e objekteve dhe aktivitetet e dhëna në fletoren e punës, së pari lexohet përmbajtja që është dhënë në fletore, kuptohet kërkesa, konsultohet libri bazë, pastaj jepet përgjigjja e kërkuar. Sa i përket përgjigjeve të dhëna, ato duhet të jenë të sakta, të qarta, precize dhe të shkurtra. Nxënësit/et e kësaj moshe stimulohen që nëpërmjet lojës të njohin materialet, të manipulojnë me vegla, të kryejnë veprime të thjeshta me to, të mësojnë për rreziqet që hasin në jetën e përditshme, të kenë kujdes për shëndetin, për mbrojtjen e mjedisit dhe për mediet. Për të arritur rezultate më të larta, sugjerojmë që nxënësit/et, së bashku me mësuesen/in, prindërit ose kujdestarin/en të kryejnë detyra dbe aktivitete të tjera, të ngjashme me këto në fletoren e punës.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/237, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet,
memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik,
me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion,
televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

 

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Shkathtësi për jetë 3 – Fletore pune për klasën e tretë
Visare Xhafa-Lajqi, Enver Hamiti, Vjollca Komoni, Arbnor Pajaziti
viska.l@live.com; enver.hamiti@uni-pr.edu; vjollca.komoni@uni-pr.edu; arbnor.pajaziti@uni-pr.edu

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Shend Tigani
Ilustrimet: Freepik, Diellza Gojani
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Azem Kyçyku, Vjollca Baliu, Rita Berisha

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

37.016:37(076.1)(075.2)

Shkathtësi për jetë 3 :fletore pune për klasën e tretë të arsimit fillor /
Visare Xhafa-Lajqi, Enver Hamiti, Vjollca Komoni, Arbnor Pajaziti,
Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 60 f. : ilustr. ; 29 cm.
1. Xhafa-Lajqi, Visare  2. Hamiti, Enver  3. Komoni, Vjollca  4. Pajaziti, Arbnor
ISBN 978-9951-05-389-1

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/237, të datës 13.08.2021.

Category:

Additional information

Autorët

Visare Xhafa-Lajqi, Enver Hamiti, Vjollca Komoni, Arbnor Pajaziti

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
viska.l@live.com
enver.hamiti@uni-pr.edu
vjollca.komoni@uni-pr.edu
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%