Shop

SHKATHTËSI PËR JETË 2
(FLETORE PUNE)

2.20

Fletorja e punës është pjesë përbërëse e tekstit Shkathtësi për jetë për klasën e dytë. Kjo fletore e punës ndihmon që më lehtë të përvetësohen njësitë mësimore të parashikuara me plan program lëndor që ka hyrë në fuqi për zbatim në të gjitha shkollat fillore në vitin shkollor 2017/2018.
Fletët e punës janë të ndërlidhura me tekstin bazë dhe secila sosh i përgjigjet njësive mësimore të përpunuara në tekstin Shkathtësi për jetë klasa 2.
Për të kryer me sukses përgjigjet në pyetjet, vizatimin e figurave, ngjyrosjen e vizatimeve, plotësimin e tabelave dhe aktivitetet e dhëna në fletoren e punës, së pari lexohet përmbatja që është dhënë në fletore, të kuptohet teksti i pyetjeve apo aktiviteteve, të konsultohet libri bazë, pastaj të mendohet dhe të jepet përgjigja e kërkuar ose të ndërmerren aktivitete të caktuara deri te konkretizimi i suksesshëm i tyre.
Sa i përket përgjigjeve të dhëna, ato duhet të jenë të sakta, të qarta, precize dhe të shkurta.
Nxënësit e kësaj moshe stimulohen që nëpërmjet lojës të njohin materialet, të manipulojnë me vegla, të kryejnë veprime të thjeshta me to, t’i praktikojnë rregullat në trafik, të kenë kujdes për shëndetin, mbrojtjen e mjedisit dhe mediat.
Për të arritur rezultate më të larta, sugjerojmë që nxënësit së bashku me mësuesen/in, prindërit ose kujdestarin të përdorin detyra dhe aktivitete tjera, të ngjashme me këto në fletoren e punës.
Shfrytëzojmë rastin që të ju dëshirojmë punë të mbarë rreth realizimit të detyrave të parashtruara në këtë fletore të punës.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 325/01-b, të datës 17.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

 

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Shkathtësi për jetë – Fletore Punepër klasën e dytë
Arbnor Pajaziti, Vjollca Komoni, Enver Hamit; Visare Xhafa Lajçi
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu; vjollca.komoni@uni-pr.edu; enver.hamiti@uni-pr.edu; viska.l@live.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Dr. Sabrije Osmanaj, Dr. Binak Gërguri, Merita Zeqiri Hajrizi
Lektore: Adelinë Selmani
Dizajni: Shend Tigani
Kopertina: Shend Tigani

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
796(076.1)(075.2)
Arbnor Pajaziti
Shkathtësi për Jetë 2 – Fletore Pune /Vjollca Komoni, Enver Hamiti, Visare Xhafa Lajçi
Prishtinë: Dukagjini, 2019. 60f.: ilustr. Me ngjyra; 30 cm.
1.Pajaziti, Arbnor 2. Komoni, Vjollca 3. Hamiti, Enver
ISBN 978-9951-05-328-0

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 255/01-b, të datës 11.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Arbnor Pajaziti,Vjollca Komoni. Enver Hamiti, Visare Xhafa-Lajçi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com
Autorët
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu
vjollca.komoni@uni-pr.edu
enver.hamiti@uni-pr.edu
viska.l@live.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%