Shop

PAKETA DIDAKTIKE:
“MËSOJ SI NXËNËS, LUAJ SI FËMIJË”

25.50

( Çmimi për set )
(LIBRI 3: PERIUDHA PRILL-QERSHOR – KLASA PËRGATITORE)

Çka është dhe si punohet me materialet e Paketës Didaktike:
“Mësoj si Nxënës, Luaj si Fëmijë”?

Paketa didaktike “Mësoj si nxënës, luaj si fëmijë” është mbështetur në kurrikulën e re që ka nxjerrë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për klasën përgatitore.
Përmbajtja e paketës didaktike
1. Paketa përbëhet nga tre libra pune për fëmijën, të ndarë sipas tri periudhave. Libri i parë është konceptuar për periudhën Shtator-Dhjetor; Libri i dytë është konceptuar për periudhën Janar-Mars; Libri i tretë është konceptuar për periudhën Prill-Qershor.
Brenda secilit libër jepen të integruara njohuritë dhe veprimtaritë nga të gjitha lëndët që zhvillohen në klasën përgatitore. Ato ndërthuren në mënyrë të tillë që fëmija të punojë në librin e vet të punës, por edhe të luajë me objekte dhe sende konkrete në veprimtaritë e tjera të planifikuara për ditën nga mësuesi/ja.
Librat janë shtypur në letër ekologjike, të certifikuar nga FSC.
! Për shkak të peshës së pakos, të moshës së fëmijës dhe qëllimit që ka viti përgatitor, të tre librat e punës qëndrojnë në klasë dhe plotësohen aty prej tij/saj. Vetëm me dëshirën e fëmijës apo të prindit mundet që libri të merret në shtëpi (për t’u parë e për t’u shfletuar për kënaqësinë e arritjeve të fëmijës).
! Librat e punës nuk janë konceptuar për t’u dhënë si detyrë e pavarur dhe të punohen prej fëmijëve në shtëpi.
a) Pjesë e paketës është “Alfabeti i gjuhës shqipe”, i cili u shërben fëmijëve për të mbajtur mend shkronjat duke nisur nga figurat që i shoqërojnë. Janë realizuar fletë për përsëritjen e shkronjave dhe fletë për përsëritjen e numrave deri në 10; Kartelat e kartonit me shkronjat e mëdha të shtypit, me fjalë dhe me figura; Kartelat me numra, figura, fjalë dhe paraqitjen e numrit me pika.
! Fletët e përsëritjes së shkronjave e të numrave me kartelat përkatëse mundet të merren nga fëmija në shtëpi dhe ai/ajo të luajë e të ushtrohet më tepër me to me ndihmën e prindit.
b) Për temat mujore janë parashikuar projekte të cilat do të realizohet në bashkëpunim mësues-prind-fëmijë.
! Edhe fletët e projekteve janë konceptuar si punime individuale, në çift ose në grup. Me dëshirën e fëmijës ato mund të merren në shtëpi dhe fëmija t’i plotësojë me prindin ose të shtojë elemente pas punës së kryer në klasë.
2. Çanta e fëmijës ka brenda një plastelinë, me të cilën fëmija do të realizojë modelime të ndryshme sipas programit dhe dëshirës individuale.
! Puna me plastelinë kryhet si në klasë edhe në shtëpi. Çanta që ndodhet në pako mbahet nga fëmija. Merret dhe sillet në klasë çdo ditë.
3. Pjesë e paketës është “Dosja e fëmijës”, e cila ndihmon mësuesin të organizojë punimet e fëmijëve sipas 10 muajve të vitit shkollor.
! Dosja e fëmijës qëndron në klasë dhe mbushet me punimet që ai/ajo bën.
! Nga dosja shkëputen fletët informuese dhe u jepen prindërve për të marrë një informacion në lidhje me përmbajtjen kurrikulare, me vëzhgimin e fëmijëve dhe me ndjekjen e curisë dhe të përparimit të tij/saj.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 254/01-b, të datës 11.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

 

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 28.000

 

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Njeriu dhe Natyra 1 – Fletore Pune për klasën e parë
Bahri Troja, Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva Mustafa
behxhetm@yahoo.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Dr. Hazbije Sahiti, Dr. Ferdinand Bego, Prof. Dafina Alaj – Miftari, Msc. Dafina Ademi, Msc. Besarta Hasani
Lektorë: Sylë Osmanaj, Adelinë Selmani
Dizajni: Leopard Cana
Ilustrimet: Valmir Mustafa / Freepik
Kopertina: Leopard Cana

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”372-874 (076.5)
Kumnova-Pozhegu, Saranda
Paketa Didaktike: Mësoj si nxënës, luaj si fëmijë / Saranda Kumnova – Pozheg, Aurela Zisi
Prishtinë: Dukagjini, 2019. Libri 1; 23.5 cm.
Libri 1. – 160f.: ilustr.; me ngjyra.
1. Zisi, Aurela
ISBN 978-9951-623-11-7

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 254/01-b, të datës 11.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Saranda Kumnova Pozhegu, Aurela Zisi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
saranda.pozhegu@gmail.com
aurelazisi@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%