Shop

NJERIU DHE NATYRA 2
(LIBËR BAZË)

1.80

Libri “Njeriu dhe Natyra 2” është hartuar në bazë të plan-programit mësimor, sipas Kurrikulës së re të aprovuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës. Ky libër është përgatitur për fushën kurrikulare: Shkencat e natyrës – Programi mësimor: Njeriu dhe Natyra.
Në libër bazë, janë dhënë njohuritë elementare të shkencave të natyrës përkatësisht të disiplinave: Biologji, Kimi, Fizikë dhe Gjeografi, të cilat trajtohen si një tërësi brenda lëndës mësimore Njeriu dhe Natyra 2, përkatësisht kapitujve: materia, vetitë dhe shndërrimet; bota e gjallë; proceset fizike; Toka, mjedisi dhe gjithësia. Përmes temave të trajtuara në lëndën Njeriu dhe Natyra, nxënësit inkurajohen të kuptojnë se si shkenca mund të përdoret për të shpjeguar fenomene të ndryshme të cilat ndodhin në mjedisin ku ata jetojnë.
Në fletore të punës janë dhënë detyra të ndryshme përmes të cilave synohet që nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre në të kuptuarit më të mirë të mjedisit në të cilin ata jetojnë si dhe proceseve të ndryshëm natyrore qe ndodhin në atë mjedis.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 145/01-b, të datës 27.06.2019.

Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

 

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Njeriu dhe Natyra 2 – Fletore Pune për klasën e dytë
Bahri Troja, Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva Mustafa
behxhetm@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Msc. Zenel Krasniqi, Dr. Esad Dauti, Prof. Dafina Alaj Miftari, Prof. Dafina Ademi
Lektorë: Muhamet Reçica, Adelinë Selmani
Dizajni: Gojart Sejdiu
Ilustrimet: Valmir Mustafa / Freepik
Kopertina: Gojart Sejdiu
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
504(076.1)(075.2)

Behxhet Mustafa
Njeriu dhe Natyra 2 – Fletore Pune / Behxhet Mustafa
Prishtinë: Dukagjini, 2019. 42f.: 30 cm.
1. Troja, Bahri 2. Hajdari, Avni 3. Mustafa, Sojeva Shpresa
ISBN 978-9951-05-326-6

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 327/01-b, të datës 11.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Bahri Troja, Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva Mustafa

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
behxhetm@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%