Shop

MATEMATIKA 8 – (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

Kjo përmbledhje detyrash është pjesë e kompletit të librave për matematikën e klasës së tetë, ku përfshihet libri bazë dhe libri i mësimdhënësit/es. Përbëhet prej 10 kapitujsh, ku detyrat janë të renditura sipas njësive mësimore, si dhe ndjekin mënyrën dhe dinamikën e prezantimit si në librin bazë. Në fund të çdo kapitulli, me përjashtim të kapitullit të pestë, jepen detyra pa zgjidhje, ndërsa rezultatet e tyre gjenden në pjesën e fundit të librit. Qëllimi i kësaj përmbledhjeje është që nxënësve dhe arsimtarëve t’ua bëjë të mundshëm përvetësimin dhe zgjerimin e njohurive të reja nga lënda e matematikës. Detyrat mund të klasifikohen në katër grupe:

1. Përcaktuese – në të cilat gjenden detyrat më të thjeshta ku nga nxënësit pritet (kërkohet) të demonstrojnë se kanë kuptuar termat matematikorë ose të zbatojnë drejtpërdrejt formulat bazë.

2. Ushtrime – në të cilat gjenden detyra të zakonshme, si dhe nga nxënësit kërkohet që të tregojnë se janë në gjendje të zgjedhin metodën për zgjidhje të detyrave, ose të ndërmarrin një apo dy hapa të aplikimit të formulave bazike për të ardhur deri te zgjidhja e detyrave.

3. Të aplikuara – në të cilat gjenden detyra pak më komplekse (por ende të zakonshme), ku nga nxënësit kërkohet të gjejnë rrugën për zgjidhjen e detyrave duke kombinuar shumë formula, ose duke ndërmarrë shumë hapa deri sa të vijnë te zgjidhjet përkatëse.

4. Sfiduese – në të cilat gjenden detyra (edhe me zgjidhje!), por që kërkojnë më tepër angazhim në të kuptuarit dhe të shtjelluarit e tyre. Këto detyra zakonisht rekomandohen për punë shtesë dhe për të gjithë ata/ato që e ndjekin lëndën e matematikës me pasion të veçantë.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/96, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet,
memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik,
me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion,
televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Matematika 8 – Përmbledhje detyrash për klasën e tetë
Ramadan Zejnullahu, Edmond Aliaga, Kajtaz Bllaca
zejnullahu@yahoo.com; edmond_aliaga@yahoo.com; kbllaca@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Berat Lipa, Shend Tigani
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Shkumbin Makolli, Mentor Baxhaku, Tringa Azizi

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:51(075.3)(076.1)

Zejnullahu, Ramadan
Matematika 8: përmbledhje detyrash: për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët /
Ramadan Zejnullahu.
– Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 104 f. : ilustr. ; 25 cm.
1. Aliaga, Edmond 2. Bllaca, Kajtaz
ISBN 978-9951-05-395-2

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/96, të datës 13.08.2021.

Category:

Additional information

Autorët

Ramadan Zejnullahu, Edmond Aliaga, Kajtaz Bllaca

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com
edmond_aliaga@yahoo.com
kbllaca@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%