No products in the cart.

Shop

MATEMATIKA 8
(PËRMBLEDHJE DETYRASH)

2.50

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 540/02-1 të datës 19.07.2005
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

Botimi i dymbëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 28.000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

Matematika 8 – Përmbledhje Detyrash për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
Ramadan Zejnullahu, Armend Shabani
zejnullahu@yahoo.com

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik: Gentian Lluka
Përgatitja kompjuterike: Ramadan Zejnullahu
Lektor: Sylë Osmanaj

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

372.851(075.2)
Zejnullahu, Ramadan
Përmbledhje Detyrash nga Matematika: për klasën VIII të shkollës së mesme të ultë /
Ramadan Zejnullahu, Armend Shabani
Pejë: Dukagjini, 2005. – 120fq. ilustr. Me ngjyra; 24 cm.

Shabani, Armend

ISBN 9951-05-091-3

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 540/02-1 të datës 19.07.2005

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Ramadan Zejnullahu, Ejup Hamiti, Sejdi Bilalli

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%