No products in the cart.

Shop

MATEMATIKA 3
(LIBËR BAZË)

2.50

 

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
nr. 518/02-1 të datës 13.07.2005
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i gjashtëmbëdhjetë, viti 2020

Tirazhi: 30.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Matematika 3 për klasën e tretë të shkollës fillore
Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik: Ramadan Zejnullahu
Përgatitja kompjuterike: Kastriot Sinani & Ramadan Zejnullahu
Recensentë: Dervish Kamberi, Eda Vula, Liman Shabani, Nazmi Hyseni, Halide Vinca-Kastrati
Korrektorë: Autorët

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.851(075.2)
Zejnullahu, Ramadan
Matematika 3, për klasën e tretë të shkollës fillore /Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli.
Pejë: Dukagjini, 2005. – 169fq. ilustr. Me ngjyra; 29 cm.
1. Bilalli, Sejdi

 

ISBN 978-9951-05-088-3
Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 518/02-1 të datës 13.07.2005

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%