No products in the cart.

Shop

MATEMATIKA 3
(FLETORE PUNE)

2.50

 

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 603/02-1 të datës 19.08.2005
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i gjashtëmbëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 30.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Matematika 3 fletore pune për klasën e tretë të shkollës fillore
Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik: Ramadan Zejnullahu
Përgatitja kompjuterike: Kastriot Sinani & Ramadan Zejnullahu
Korrektorë: Autorët
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.851(075.2)
Zejnullahu, Ramadan

 

Matematika 3, fletore pune, detyra kontrolluese dhe teste:
Për klasën e tretë të shkollës fillore / Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli.
Pejë: Dukagjini, 2005. – 112fq. ilustr. Me ngjyra; 28 cm.
1. Bilalli, Sejdi
ISBN 978-9951-05-099-9
Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 603/02-1 të datës 19.08.2005

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%