Shop

MATEMATIKA 2B
(FLETORE PUNE)

3.50

Matematika 2a me fletore pune – për klasën e dytë, është hartuar në atë mënyrë që i gjithë materiali didaktik të prezantohet në dy libra: MATEMATIKA 2a dhe MATEMATIKA 2b, njëri për gjysmëvjetorin e parë dhe tjetri për gjysmëvjetorin e dytë.

Brenda secilit libër, janë inkuadruar libri bazë dhe fletorja e punës, të diferencuar qartë grafikisht me rubrikat MËSOJMË dhe USHTROJMË, si dhe rubrikat e tjera përcjellëse: PËRSËRISIM, ZBATOJMË, VLERËSOJMË dhe ZBAVITEMI.

Një veprim i tillë paraqet risi në tekstet tona shkollore, por nuk është i panjohur në përvojën europiane të hartimit të këtyre teksteve dhe praktikohet edhe për të lehtësuar çantën e nxënësit.

 

 

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe
përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 144/01-b, të
datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580,
të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Matematika 2 – Teste Kontrolluesepër klasën e dytë
Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Prof. Dr. Isak Hoxhaj, Msc. Ilirjana Ademaj, Liridona Kosumi
Lektorë: Albulena Alidema, Adelinë Selmani
Dizajni: Berat Lipa
Ilustrimet: Albert Mushkolaj
Kopertina: Leopard Cana

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
51(075.2)
Zejnullahu, Ramadan
Matematika me fletore pune : 2b/ Ramadan Zejnullahu,
– Prishtinë Dukagjini, 2019. – 128f. : ilustr. ; 24cm.
ISBN 978-9951-05-23-5

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Ramadan Zejnullahu

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%