Shop

MATEMATIKA 2
(TESTE KONTROLLUESE)

2.00

Libri Matematika 2 – teste kontrolluese është konceptuar dhe është përgatitur duke u mbështetur në kurrikulën e re të miratuar nga MASHT në vitin 2018. Libri konsiderohet material përcjellës i teksteve të librave bazë Matematika 2a dhe 2b, prandaj përmban ushtrime kontrolluese dhe teste vlerësuese të cilat ndihmojnë në përsëritjen dhe përforcimin e njohurive të nxëna gjatë vitit të parë shkollor.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe
përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 325/01-b, të
datës 17.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580,
të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Matematika 2 – Teste Kontrolluese për klasën e dytë
Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Prof. Dr. Isak Hoxhaj, Msc. Ilirjana Ademaj, Liridona Kosumi
Lektorë: Albulena Alidema, Adelinë Selmani
Dizajni: Berat Lipa
Ilustrimet: Albert Mushkolaj
Kopertina: Leopard Cana

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”

51(076.1)(075.2)
Bilalli, Sejdi
Matematika 2 / Teste Kontrolluese: Sejdi Bilalli. – Prishtinë
Dukagjini, 2019. – 52f. – 30 cm.
ISBN 978-9951-05-324-2

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

SEJDI BILALLI

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%