Shop

MATEMATIKA 1b
(LIBËR BAZË ME FLETORE PUNE)

3.50

Matematika 1, për klasën e parë të arsimit fillor, është hartuar në atë mënyrë që i gjithë materiali didaktik të prezantohet në dy libra: MATEMATIKA 1a dhe MATEMATIKA 1b, njëri për gjysmëvjetorin e parë dhe tjetri për gjysmëvjetorin e dytë.

Brenda secilit libër, janë inkuadruar libri bazë dhe fletorja e punës, të diferencuar qartë grafikisht me rubrikat MËSOJMË dhe USHTROJMË, si dhe rubrikat e tjera përcjellëse: PËRSËRISIM, ZBATOJMË, VLERËSOJMË dhe ZBAVITEMI.

Një veprim i tillë paraqet risi në tekstet tona shkollore, por nuk është i panjohur në përvojën europiane të hartimit të këtyre teksteve dhe praktikohet edhe për të lehtësuar çantën e nxënësit.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 152/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

 

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 28.000

 

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Matematika 1a me fletore pune për klasën e parë
Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Prof. Dr. Isak Hoxhaj, Dr. Edmond Aliaga, Msc. Ilirjana Ademaj, Msc. Vjollca Pireva-Kelmendi
Lektorë: Albulena Alidema, Adelinë Selmani
Dizajni: Berat Lipa
Ilustrimet: Albert Mushkolaj
Kopertina: Leopard Cana

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
51(076.1)(075.6)
Zejnullahu, Ramadan
Matematika me fletore pune : 1b/ Ramadan Zejnullahu,
Sejdi Bilalli. – Prishtinë Dukagjini, 2019. – libra. ; 30cm.
Libri 2. – 120f : ilustr. me ngjyra
1. Bilalli, Sejdi
ISBN 978-9951-623-15-5

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 152/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

RAMADAN ZEJNULLAHU. SEJDI BILALLI

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%