Shop

MATEMATIKA 12 – (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

 

Faktor i rëndësishëm i mësimit të matematikës është literatura adekuate. Ndryshimet në planprogram na obliguan të  hartojmë këtë përmbledhje detyrash, që u dedikohet nxënësve të klasës së dymbëdhjetë: gjimnazi i shkencave shoqërore-gjuhësore. Qëllimi i kësaj përmbledhjeje është që nxënësit t’i arrjnë rezultatet e pritura të parapara sipas përmbajtjeve programore; të zotërojnë njohuri të cilat kanë të bëjnë me koncepte të reja matematike dhe ide; të krijojnë shkathtësi për mënyrën e të menduarit, të komunikimit, të arsyetimeve matematike dhe të zgjidhjes së problemeve. Objektivi i përmbledhjes është që nxënësit të njohin faktet specifike, metodën dhe procedurën, terminologjinë dhe parimet e reja matematike. Të kuptojnë faktet dhe parimet, interpretimet dhe relacionet shkak-efekt. Të zbatojnë ligjet dhe teoritë në situatë praktike, të interpretojnë ide, të identifikojnë të gjykuarit dhe konkluzionet dhe të analizojnë përfundimet e dhëna. Ky tekst së bashku me librin bazë dhe librin e mësimdhënësit formojnë një tërësi për arritjen e objektivave. Nxënësve u rekomandohet që detyrat t’i zgjidhin pavarësisht dhe rezultatet e arritura t’i krahasojnë me rezultatet e detyrave të këtij teksti. Detyrat janë të bazuara në një normë që kanë kaluar në një kontroll të mjaftueshëm në praktikën ekzistuese të nivelit tonë shkollor. Modelet e testeve për nxënësit paraqesin një vetëvlerësim, ndërsa për mësimdhënësit janë modele për përpilimin e testeve të reja.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dymbëdhjetë të arsimit të mesëm të lartë, me vendimin numër 01/B/244, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.netwww.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Matematika 12 – Përmbledhje detyrash për klasën e dymbëdhjetë – Gjimnazi i shkencave shoqërore-gjuhësore
Rexhep Gjergji, Islam Shehu, Mustafë Kadriu
rgjergji@yahoo.com; i_shehu@yahoo.com; kadrijimustafa@yahoo.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Berat Lipa
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Faton Merovci, Valona Lahu, Arbërore Bicaj

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.06:51(075.3)(076.1)

Gjergji, Rexhep
Matematika 12 : përmbledhje detyrash : gjimnazi i shkencave shoqërore-gjuhësore : për klasën e dymbëdhjetë të arsimit të mesëm të lartë /
Rexhep Gjergji, Islam Shehu, Mustafë Kadriu.
– Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 224 f. :ilustr. ; 25 cm.
1. Shehu, Islam 2. Kadriu, Mustafë

 

 

ISBN 978-9951-05-419-5

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dymbëdhjetë të arsimit të mesëm të lartë, me vendimin numër 01/B/244, të datës 13.08.2021.

Additional information

Autorët

Rexhep Gjergji, Islam Shehu, Mustafë Kadriu

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
rgjergji@yahoo.com
i_shehu@yahoo.com
kadrijimustafa@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%