Shop

MATEMATIKA 1
(TESTE KONTROLLUESE)

2.00

Libri Matematika 1 – teste kontrolluese është konceptuar dhe është përgatitur duke u mbështetur në kurrikulën e re të miratuar nga MASHT në vitin 2018. Libri konsiderohet material përcjellës i teksteve të librave bazë Matematika 1a dhe 1b, prandaj përmban ushtrime kontrolluese dhe teste vlerësuese të cilat ndihmojnë në përsëritjen dhe përforcimin e njohurive të nxëna gjatë vitit të parë shkollor.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 326/01-b, të datës 17.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 28.000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

Matematika 1 – Teste Kontrolluese për klasën e parë
Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Prof. Dr. Isak Hoxhaj, Dr. Edmond Aliaga, Msc. Ilirjana Ademaj, Msc. Vjollca Pireva-Kelmendi
Lektorë: Albulena Alidema, Adelinë Selmani
Dizajni: Berat Lipa
Ilustrimet: Albert Mushkolaj
Kopertina: Leopard Cana

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”

51(076.1)(075.6)
Bilalli, Sejdi
Matematika 1 / Teste Kontrolluese: Sejdi Bilalli. – Prishtinë
Dukagjini, 2019. – 30 cm.

ISBN 978-9951-623-16-2

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 326/01-b, të datës 17.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

SEJDI BILALLI

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zejnullahu@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%