Shop

KIMIA 8 – (LIBËR BAZË)

 

Teksti “Kimia për klasën e tetë” është hartuar në bazë të planprogramit të shpallur prej MAShT-it. Materiali i shtjelluar në të i përfshin disa kapituj të kimisë, të cilët e trajtojnë klasifikimin e substancave kimike, të shpejtësisë e reaksioneve dhe ekuilibrin kimik, proceset e oksido-reduktimit, njehsimet ose llogaritjet stekiometrike si dhe sistematizimin e elementeve kimike në tabelën periodike dhe vetitë fiziko-kimike të elementeve kryesore të grupeve të sistemit periodik. Shpjegimi i temave është bërë në atë mënyrë që t’u mundësohet nxënësve zgjerimi i njohurive themelore të kimisë duke u bazuar edhe në informacionet që ata i kanë marrë paraprakisht për disa tema në klasën e shtatë. Teksti i secilës temë shoqërohet edhe me skema, modele, figura, tabela dhe kuriozitete ashtu që nxënësi ta ketë më lehtë që t’i kuptojë fenomenet e ndryshme. Në disa tema janë përshkruar edhe eksperimentet e ndryshme që ia mundësojnë nxënësit t’i kuptojë deri në hollësi dukuritë që shtjellohen në kuadër të një teme të caktuar. Natyrisht se këto eksperimente duhet të bëhen çdo herë nën përkujdesin e mësimdhënësit. Në fund të secilës temë është dhënë përmbajtja, fjalët kyçe dhe pyetjet e detyrat për përforcim të njohurive.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/106, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Kimia 8 për klasën e tetë
Fetah I. Podvorica, Salih Gashi, Rexhep Kastrati
fetah.podvorica@gmail.com; salihgashi@ashak.org; rexhepkastrati51@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Shend Tigani
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Makfire Sadiku, Sadik Berisha, Albana Bytyqi

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:54(075.3)

Podvorica, Fetah I.
Kimia 8: për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët /
Fetah I. Podvorica, Salih Gashi, Rexhep Kastrati.
– Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 200 f. :ilustr. ; 25 cm.
1. Gashi, Salih 2. Kastrati, Rexhep

 

ISBN 978-9951-05-398-3

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/106, të datës 13.08.2021.

Category: Klasa e Tetë

Additional information

Autorët

Fetah I. Podvorica, Salih Gashi, Rexhep Kastrati

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
fetah.podvorica@gmail.com
salihgashi@ashak.org
rexhepkastrati51@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%