No products in the cart.

Shop

KIMIA 8
(LIBËR BAZË)

2.50

Parathënia
Fletorja e punës për lëndën e kimisë të klasës së tetë është hartuar duke sipas planit dhe programit më të ri mësimor të paraparë prej Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës. Kjo fletore pune mund t’iu shërbejë mësimdhënësve të kimisë si dhe nxënësve si tekst ndihmës krahas tekstit tonë “Kimia për klasën e tetë” i cili është botuar në vitin 2006 me lejen e MASHT-t nga shtypshkronja Dukagjini.
Fletorja përfshin ushtrime numerike dhe eksperimentale, sqarime të hollësishme të disa fenomeneve të vështira për t’i kuptuar, pyetje dhe detyra të ndryshme. Materiali përfshin njehsimet stekiometrike, shpejtësinë e reaksioneve kimike dhe drejtpeshimin kimik, klasifikimin e elementeve në sistemin periodik (jometalet, gjysmë metalet dhe metalet) si dhe ndotjen dhe mbrojtjen e mjedisit.
Përgjigjet në pyetjet e bëra i shkruani me laps grafit në vendet e parapara për përgjigje që më lehtë t’i bëni korigjimet dhe plotësimet. Pas vërtetimit të saktësisë së përgjigjeve nga mësimdhënësi i kimisë, mund t’i shkruani me stilolaps (me ngjyrë).
Zgjidhjet ose rezultatet e disa pyetjeve më problematike i kemi shënuar më një yll (*) dhe janë dhënë në fund të tekstit.
I falënderojmë shumë recensentët e këtij teksti, të cilët me vërejtjet e tyre korrekte, ndihmuan në përgatitjen me të mirë të tekstit.
Ngjet të na jetë përvjedhur ndonjë gabim, prandaj lusim lexuesi, nxënësit dhe mësimdhënësit e kimisë të na vënë në dijeni rreth tyre.

 

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 1976/02-1 të datës 16.07.2007
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com
© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i trembëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Kimia 8 për klasën e tretë të shkollës së mesme të ulët
Fetah Podvorica
fetah.podvorica@uni-pr.edu
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik, disenji: Lavdim Beqiri
Recensentë: Dr. sc. Sevdije Govori, Mr.sc. Musa Paçarizi, Ahmet Hoti
Lektor: Sylë Osmanaj
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.854 (075.3)
Gashi, Salih
Kimia 8: për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët / Salih Gashi, Fetah Podvorica, Rexhep Kastrati.
Pejë: Dukagjini, 2006. – 156f.: ilustr. Me ngjyra; 24 cm.
Në vend të parathënies: f. 7
1. Podvorica, Fetah, 2. Kastrati, Rexhep
ISBN 9951-05-118-9
Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 944/02-1 të datës 03.05.2006

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Salih Gashi, Fetah Podvorica, Rexhep Kastrati

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
fetah.podvorica@uni-pr.edu

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%