Shop

KIMIA 10 – (LIBRI BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dhjetë të arsimit të mesëm të lartë, me vendimin numër 01/B/239, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet,
memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik,
me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion,
televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Kimia 10 për klasën e dhjetë – Gjimnazi i shkencave shoqërore-gjuhësore
Musaj Paçarizi, Rexhep Kastrati, Avni Berisha, Jeton Halili, Shpëtim Kastrati
m_paqarizi@yahoo.com; rexhepkastrati51@gmail.com; jetonhalilich@gmail.com; shpetimkastrati84@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Berat Lipa
Kopertina: Berat Lipa

 

Recensentë: Flamur Sopaj, Njazi Hyseni, Ruzhdi Kadrija

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:54(075.3)

Kimia 10 : gjimnazi i shkencave shoqërore-gjuhësore : për klasën e dhjetë të arsimit të mesëm të lartë /
Musaj Paçarizi…[et al.].
– Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 133 f. :ilustr. ; 25 cm.
1. Paçarizi, Musaj 2. Kastrati, Rexhep 3. Berisha, Avni 4. Halili,Jeton 5. Kastrati,Shpëtim

ISBN 978-9951-05-415-7

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dhjetë të arsimit të mesëm të lartë, me vendimin numër 01/B/239, të datës 13.08.2021.

Category:

Additional information

Autorët

Musaj Paçarizi, Rexhep Kastrati, Avni Berisha, Jeton Halili, Shpëtim Kastrati

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
m_paqarizi@yahoo.com
rexhepkastrati51@gmail.com
jetonhalilich@gmail.com
shpetimkastrati84@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%