Shop

FIZIKA 9
(LIBËR BAZË)

2.50

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 2080/02-1 të datës 25.07.2006
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com
© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i gjashtëmbëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Fizika 9 për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
Dr.sc. Rexhep I. Gashi, Dr.sc. Mustafë R. Bytyçi
mbytyqi@yahoo.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Redaktor artistik & disenji:
Recensentë: Prof. dr. Skender Skenderi, Prof. dr. Rashit Maliqi
Lektor: Sylë Osmanaj
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.853 (075.3)
Gashi, Rexhep I.
Fizika 9: për klasën e IX / Rexhep I. Gashi, Mustafë R. Bytyçi.
Pejë: Dukagjini, 2006. – 175fq. ilustr. Me ngjyra; 25 cm.
1. Bytyçi, Mustafë R.
ISBN 9951-05-142-1
Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 2080/02-1 të datës 25.07.2006

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Rexhep I. Gashi, Mustafë R. Bytyçi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
mbytyqi@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%