No products in the cart.

Shop

FIZIKA 8
(LIBËR BAZË)

2.50

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 600/02-1 të datës 19.08.2004
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

Botimi i gjashtëmbëdhjetë, viti 2020
Tirazhi: 28.000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

Fizika 8 për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët
Hamdi Ajazaj, Rexhep Gashi, Zahadin Shemsedini
zshemsedini@hotmail.com rgashi2000@yahoo.com

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktor teknik: Gentian Lluka
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Përgatitja për shtyp: Lavdim Beqiri
Lektor: Sylë Osmanaj

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

372.853(075.2)
Ajazaj, Hamdi
Fizika VIII: për klasën e tetë të shkollës së mesme të ulët /Hamdi Ajazaj, Rexhep Gashi, Zahadin Shemsedini
Pejë: Dukagjini, 2005. – 152fq. ilustr. Me ngjyra; 24 cm.

1. Gashi, Rexhep, 2. Shemsedini, Zahadin

ISBN 9951-05-100-6

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 600/02-1 të datës 19.08.2004

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Hamdi Ajazaj, Rexhep Gashi, Zahadin Shemsedini

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
zshemsedini@hotmail.com
rgashi2000@yahoo.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%