Shop

EDUKATË FIZIKE SPORTET DHE SHËNDETI 2
(LIBËR BAZË)

3.00

Teksti shkollor për lëndën mësimore “Edukata Fizike, Sportet dhe Shëndeti 2”, është i mbështetur nga plani dhe programi mësimor i miratuar nga MASHT në vitin 2018. Programi i kësaj lënde mësimore që ndërvepron në edukimin e përgjithshëm psiko-motor të fëmijës së të nesërmes, ka për objektiv kryesor synimin e arritjes së standardeve të përgjithshme dhe të KKK. Të qenurit mësimdhënës i aktualitetit të sotëm, na përball me sfida të shumta. Për këtë arsye, në rolin e ndërmjetësit të shumëfishtë, synojmë realizimin e nxitjes dhe zhvillimit të shprehive psiko-motorike të një edukimi të përhershëm dhe të qëndrueshëm. Mësimdhënësi i kësaj lënde, përgjatë punës së tij me nxënësit e klasës së parë, në përputhje me objektivat, do të përdorë me maturi teknikat bashkëkohore, metodologjinë dhe mjetet mësimore që i paraprijnë edukimit psiko-motorik, sipas pritshmërive të synuara nga PSAK 2016-2021, në të cilin, qëllimi i edukimit kurrikular dhe ndërkurrikular mbështetet në të drejtat e fëmijëve, duke synuar rritjen e aftësive përmes parimeve mësimore të lëndës, në varësi të grupmoshës së fëmijës.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 169/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 27.000

 

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Edukatë Fizike Sportet dhe Shëndeti 2për klasën e dytë
Florentina Thaqi Muçaku – Shpresa Berisha Haxhiu
florentinathaqim@gmail.com; shpresaberisha975@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Dr. Qazim Elshani, Ma. Sc. Drita Kamberi, Ma. Festime Sijarina, Avni Bellopoja
Lektorë: Muhamet Reçica, Adelinë Selmani
Dizajni: Berat Lipa
Ilustrimet: Aulona Rexha
Kopertina: Berat Lipa

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

796(076.1)(075.2)
Muçaku Thaqi, Florentina
Edukatë Fizike Sportet dhe Shëndeti 2 / Florentina Thaqi Muçaku, Shpresa Berisha Haxhiu
Prishtinë: Dukagjini, 2019. – 72f.: 30 cm.
1. Haxhiu Berisha, Shpresa
ISBN 978-9951-05-329-7

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 169/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

 

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Florentina Thaqi Muçaku, Shpresa Berisha Haxhiu

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
florentinathaqim@gmail.com
shpresaberisha975@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%