Shop

EDUKATË FIGURATIVE 1

2.20

Ky tekst shkollor synon inkurajimin e nxënësve për pjesëmarrje aktive në veprimtari të edukimit figurativ.
Temat mësimore janë hartuar me kujdes të veçantë për t’u mundësuar nxënësve zhvillimin e imagjinatës dhe shkathtësive kreative. Përjetimi i së bukurës në natyrë, aftësimi fillestar për krijimtari të suksesshme artistike dhe krahasimet e pamjeve nga jeta jonë e përditshme janë mësimet themelore të këtij procesi.
Edukata Figurative 1 krijon bazën fillestare të formimit kreativo-artistik të nxënësve. Ky tekst ofron komunikim dhe zhvillim të imagjinatës kreative duke u ndërlidhur me fusha të tjera në mënyrë reciproke. Temat mësimore ofrojnë njohuri, shembuj dhe ilustrime praktike për zhvillimin e aftësive perceptuese dhe fitimin e shkathtësive të tjera ideo-kreative. Këto mësime zhvillohen në mënyrë praktike dhe me konkretizim të mjeteve dhe materialeve të punës sipas teknikave realizuese. Procesi i prezantimit të koncepteve zhvillohet duke trajtuar teknikat realizuese dhe kuptimet e gjuhës figurative. Libri, gjithashtu, kontribuon në zhvillimin e aftësive të përgjithshme te nxënësit duke ndikuar në marrjen e përgjegjësive në punë vetanake dhe grupore.
Kjo i ndihmon ata të jenë më të informuar, më të shkathët, më komunikues dhe më të pajisur me njohuri të përgjithshme!

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 148/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***
Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com
© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 28.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Edukatë Figurative 1 – për klasën e parë
Muhamet Ahmeti – Metis
metis.muhametahmeti@gmail.com
Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Dr. Ilir Muharremi, Prof. Driton Kastrati, Mimoza Shamolli, Valdet Plakolli
Lektore: Adelinë Selmani
Dizajni: Muhamet Ahmeti – Metis
Ilustrimet: Muhamet Ahmeti – Metis
Kopertina: Muhamet Ahmeti – Metis
Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
7.071.5(075.2)
Muhamet Ahmeti
Edukatë Figurative 1 / Muhamet Ahmeti
Prishtinë: Dukagjini, 2019. – 52f.: ilustr. Me ngjyra; 28 cm.
ISBN 978-9951-05-279-5
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 148/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Muhamet Ahmeti – Metis

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com
Autorët
metis.muhametahmeti@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%