Shop

EDUKATË QYTETARE 8 – (LIBËR BAZË)

 

Libri “Edukatë qytetare 8” do t’ju ndihmojë t’i përvetesoni dijet dhe shkathtësitë që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe me qytetarinë. Mesimdhënësi/ja juaj ka librin e vet, i cili e ndihmon atë në përzgjedhjen e metodave më të mira për t’jua shpjeguar mësimet dhe për t’i realizuar ushtrimet, detyrat, projektet e aktivitetet e nevojshme shkollore e jashtëshkollore. Mosha juaj (13-14) është shumë interesante, prandaj, këto aktivitetete janë të menduara që t’i përshtaten asaj dhe për juve do të jenë të dobishme, të këndshme, interesante, inspiruese dhe motivuese.  Gjithashtu, shpresojmë që, libri që keni në dorë, të jetë një udhërrëfyes e nxitës i mirë për idetë tuaja kreative, për qëndrimet tuaja kritike, për prirjet tuaja drejt socializimit, si dhe për të qenë aktive në grupet e organizuara, në medie dhe në institucione të tjera dobiprurëse për ju.

 

Nxënës/e të dashur/a, mësimet që do t’i gjeni në këtë libër përfshijnë një tematikë të gjerë, duke filluar nga mediet e rrjetet e ndryshme sociale, mirëqenia juaj në shoqëri, diversiteti kulturor, ligji dhe procedura e nxjerrjes së tij, shteti i së drejtës e deri te ruajtja dhe kujdesi ndaj mjedisit në fund. Gjithashtu, ky libër përmban edhe aktivitete shtesë, të cilat do t’i realizoni në hapësira të mëdha brenda dhe jashtë shkollës, bashkë me moshatarët/moshataret tuaj/a nga klasat e tjera. Mundësitë për të qenë qytetarë të denjë, për vete në rend të parë e pastaj edhe për shoqërinë, janë të shumta. Qytetaria fillon me ju – vetëm duhet marrë nismë e duhet pasur dëshirë për një gjë të tillë. “Edukata qytetare 8” do t’ju ndihmojë për një formim të tillë.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/100, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik,
me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Edukatë qytetare 8 për klasën e tetë
Sheribane Ibrahimaj-Bahtiri
sheribane.bahtiri@hotmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Shend Tigani
Kopertina: Shend Tigani

 

Konsulentë shkencorë: Mirlinda Dreshaj-Berisha, Agron Kelmendi

 

Recensentë: Afërdita Fazliu, Mimoza Zhara-Shala

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:37(075.3)

Ibrahimaj-Bahtiri, Sheribane
Edukatë qytetare 8 : për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët /
Sheribane Ibrahimaj-Bahtiri.
– Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 108 f. : ilustr. ; 25 cm.

 

ISBN 978-9951-05-407-2

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/100, të datës 13.08.2021.

Category: Klasa e Tetë

Additional information

Autore

Sheribane Ibrahimaj-Bahtiri

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
sheribane.bahtiri@hotmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%