Shop

EDUKATË QYTETARE 8 – (FLETORE PUNE)

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/101, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet,
memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik,
me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion,
televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Edukatë qytetare 8 – Fletore pune për klasën e tetë
Sheribane Ibrahimaj-Bahtiri
sheribane.bahtiri@hotmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Shend Tigani
Kopertina: Shend Tigani

 

Konsulentë shkencorë: Mirlinda Dreshaj-Berisha, Agron Kelmendi

 

Recensentë: Afërdita Fazliu, Mimoza Zhara-Shala

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

37.016:37(075.3)(076.1)

 

Ibrahimaj-Bahtiri, Sheribane
Edukatë qytetare 8 : fletore pune: për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët /
Sheribane Ibrahimaj-Bahtiri.
– Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 108 f. : ilustr. ; 25 cm.
ISBN 978-9951-05-409-6

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/101, të datës 13.08.2021.

Category:

Additional information

Autore

Sheribane Ibrahimaj-Bahtiri

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
sheribane.bahtiri@hotmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%