No products in the cart.

Shop

EDUKATA MUZIKORE 3
(LIBËR BAZË)

3.00

Libri që keni në dorë i drejtohet një faze shumë të ndieshme të zhvillimit muzikor të fëmijës.Është vazhdimësi e një përpjekjeje të filluar që në klasën e parë e të përpunuar, sidomos në klasën e dytë, përpjekje e cila konsiston në mësimin e muzikës dhe në kultivimin e ndjenjës ritmike, ndjenjës melodike, ndjenjës së formës etj., përmes muzikimit spontan, lojës dhe dëfrimit. Kjo etapë e zhvillimit ende nuk parasheh mësimin e vetëdijshëm dhe decidiv të koncepteve muzikore (notave, pentagramim të shenjave të ndryshme muzikore, çelësit etj), por përmes simboleve të cilat ngjajnë në nota, përmes vijave horizontale (në të cilat vendosen “katrorët”, “zogjtë”, “fluturat” etj.), sugjerohet pentagrami etj. Të gjitha këto e përgatisin nxënësin të jetë maksimalisht i aftë që këto koncepte muzikore t’i përvetësojnë në fazat e mëvonshme të procesit mësimor.

 

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 481.02-1 të datës 04.07.2005
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

 

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.
Botimi i trembëdhjetë, viti 2020

 

Tirazhi: 25.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë
Edukata Muzikore 3 për klasën e tretë të shkollës fillore
Drita Rudi, Rafet Rudi
dritarudi@gmail.com
Për botuesin: Agim Lluka
Ilustrimet: Jeton Mikullovci – Jemi
Redaktor artistik & disenji:Edi Agagjyshi
Përgatitja kompjuterike: Gentian Lluka
Përgatitja për shtyp: Lavdim Beqiri
Recensentë: Engjëll Berisha, Besa Luzha, Kadrie Berisha
Lektor: Sylë Osmanaj
Notograf: Labinot Rudi

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
372.878(075.2)
Rudi, Drita
Edukata Muzikore 3: për klasën e tretë të shkollës fillore / Drita Rudi; [Ilustrimet Jeton Mikullovci-Jemi]
Pejë: Dukagjini, [2005] – 112fq.: ilustr me ngjyra; 30cm.
1. Rudi, Rafet

 

ISBN 978-9951-05-086-7
Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 481.02-1 të datës 04.07.2005

 

Out of stock

Category:

Additional information

Autorët

Drita Rudi. Rafet Rudi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
dritarudi@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%