Shop

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 3 – (LIBËR BAZË)

Libri i klasës së tretë “Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti” është një vazhdimësi e njohurive nga materiali i klasës së dytë. Nëpërmjet këtij materiali, bashkë me ndihmën dhe udhëzimet nga mësimdhënësi/ja, do të mund të fitoni njohuri dhe aftësi të reja fizike, të njiheni me  llojet e grupeve të ushqimit, të mësoheni si të veproni në situata të ndryshme, në situata emergjente dhe si të hartoni plane të thjeshta për ushqim të shëndetshëm. Të gjitha këto njohuri do t`ju shërbejnë në zgjerimin e formimit kulturor, fizik dhe shëndetësor. Aktivitet fizike, loja dhe zgjerimi i njohurive do t`ju ndihmojnë që të krijoni marrëdhënie emocionale dhe shoqërore më të mira, të jeni më të përgjegjshëm ndaj vetes dhe shoqërisë.

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/85, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.librat.net
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti 3 për klasën e tretë
Edona Cami-Xhelili, Artan Piperku
edona.cami@gmail.com; piperkuartan@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Berat Lipa, Jeta Sokoli
Ilustrimet: Freepik, Jeta Sokoli
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Drita Nishevci, Florije Krasniqi, Taibe Morina-Berisha

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:796(075.2)

Cami-Xhelili, Edona
Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti 3 : për klasën e tretë të arsimit fillor /
Edona Cami-Xhelili, Artan Piperku.
– Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 68 f. : ilustr. ; 29 cm.
1. Piperku, Artan

 

ISBN 978-9951-05-386-0

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/85, të datës 13.08.2021.

Category: Klasa e Tretë

Additional information

Autorët

Edona Cami-Xhelili, Artan Piperku

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini"
info@dukagjinipublishing.com

Autorët
edona.cami@gmail.com
piperkuartan@gmail.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%